Aktieägare i Lineum AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma torsdagen 16 juni 2016 kl.10.00.
Plats: Lineum AB (publ), Norrby Långg. 18, 2tr, Borås. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman
skall anmäla sitt deltagande till bolaget via e‐post till: info@lineum.se eller telefon: 033‐41 80 39
senast den 2 juni. Vid anmälan skall namn, person‐ eller organisationsnummer samt registrerat
aktieinnehav uppges.

Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och i förekommande fall, verkställande direktör
10. Styrelsen föreslår att bolaget minskar aktiekapitalet och ombildas till ett privat aktiebolag för att
täcka tidigare uppkomna förluster.
Förslaget är att bolaget drar in fyra femtedelar (4/5) av aktierna. Vilket betyder att bolaget som idag
har 5.302.500 aktier istället kommer at ha 1.060.500 aktier efter indragning av aktierna.
11. Styrelsen föreslår på grund av ändringen till privat aktiebolag att bolaget beslutar om ny Bolagsordning
enligt bifogad bilaga.
12. Fastställandet av antalet styrelseledamöter och styrelse och, i förekommande fall, antalet revisorer
och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
16. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Förslag till beslut:
Punkt 8. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.
Punkt 10. Styrelsen föreslår att fyra femtedelar av aktierna dras in, vilket även betyder en minskning av
aktiekapitalet. Styrelsen förslår att bolaget ombildas till ett privat aktiebolag, från tidigare publikt aktiebolag
Punkt 11. Styrelsen föreslår att förslag till ny Bolagsordning antas enligt bilaga.
Punkt 12. Det föreslås att antalet styrelseledamöter fastställs till 3 ledamöter och att stämman ej beslutar
utse ett revisionsbolag eller revisor i bolaget.
Punkt 13. Inget styrelsearvode utgår under året till styrelsens medlemmar.
Punkt 14. Förslag till omval av nuvarande ledamöter: Adriana Waris, Laurence Beck‐Friis de Villers och
Klaus Waris.
Punkt 15. Styrelsen föreslår att den intill tiden för nästkommande årsstämma bemyndigas att, vid ett eller
flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 900.000 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission
av teckningsoptioner eller konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande
antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller sådana konvertibler.

Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med
villkor. Emissionerna skall ske på marknadsmässiga villkor. Skälen till styrelsens förslag är att styrelsen
önskar få en beredskap för att kunna tillgodose bolagets eventuella behov av ytterligare kapital inför
fortsatt produktutveckling, marknadsexpansion samt vidare i förekommande fall möjliggöra förvärv av bolag,
rörelse eller rörelsegren.
________________

För giltigt beslut enligt punkterna 10, 11 och 13 ovan erfordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Årsredovisningshandlingar samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget minst två (2) veckor närmast före stämman på ovan angiven adress, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin e‐postadress.

Borås, maj 2016 / Styrelsen